Gizlilik&Çerez Politikası

Gizlilik Metni

Türk Hava Yolları Shop&Miles Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş

Türk Hava Yolları A.O. (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Bu Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Shop&Miles (“Shop&Miles”) vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemler esnasında müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi olmak üzere ilgili mevzuata ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır.   

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla Miles&Smiles programı bünyesindeki Shop&Miles faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Kişisel verilerinizin Miles&Smiles programı bünyesinde işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-int/miles-and-smiles/kurallar-ve-kosullar/miles-smiles-programi-veri-koruma-aydinlatma-metni/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Miles&Smiles Veri Koruma Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz. GDPR’a tabi bir yolcumuz iseniz detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi öneririz. 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz? Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nedir?

Kişisel verileriniz, Shop&Miles ile sunduğumuz hizmetler kapsamında Şirketimize ait elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıda listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz. 

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

•   Yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

•   Müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz 

Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkanına sahipsiniz. 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

THY tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-int/miles-and-smiles/kurallar-ve-kosullar/miles-smiles-programi-veri-koruma-aydinlatma-metni/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Miles&Smiles Veri Koruma Aydınlatma Metni’ne göz atabilirsiniz.): 

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, kimlik numarası, pasaport numarası, firma bilgileri, e-posta adresi, mobil telefonu numarası, faks numarası ve adres bilgileri.
 • Müşteri İşlem Bilgisi: sipariş, talep, alışveriş geçmişi bilgileri
 • İşlem gGüvenliği bBilgisi: Dijital ortamlarda sunulan ürün veya hizmetlerimizden faydalandığınız sırada oluşturmuş olduğunuz internet sitesi şifre ve parola bilgileri vb.
 • Değerlendirmeleriniz ve Talepleriniz: Hizmetlerimiz konusunda sizlerden sağlamış olduğumuz değerlendirme bilgileri

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-int/miles-and-smiles/kurallar-ve-kosullar/miles-smiles-programi-veri-koruma-aydinlatma-metni/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Miles&Smiles Veri Koruma Aydınlatma Metni’ne göz atabilirsiniz.): 

 • https://www.shopandmiles.com internet sitesi üzerinden mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Shop&Miles’tda mil harcanması ve Miles&Smiles program ortaklarının çevrim içi ve çevrim dışı mecralarında mil harcanması ve kredi kartı ile yapılan harcamalardan mil kazandırılması, 
 • Mil satın almak, Mil transferi yapmak, geçerliliğini yitiren Milleri aktifleştirmek, ödül bilet vergilerinin Millerle ödenmesi, Mil dönüştürme vb. Miles&Smiles uygulamalarının yapılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetim sürecinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi temin edilmesi,
 • Finans veya muhasebe operasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi teknolojileri altyapılarının oluşturulması ile bilgi güvenliğine ilişkin süreç ve operasyonların yürütülmesi ve denetimi,
 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi ve sonuçlandırılması,
 • Sahteciliğin ve dolandırıcılığın önlenmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz. 

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

•   Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız; ör. Acenteler, GDS’ler, aktarmalı uçuşlarda yolculuğunuzun bir kısmını üstlenen hava yolu şirketleri, Miles&Smiles program ortaklarımız. Daha detaylı bilgi ve güncel listeye https://www.turkishairlines.com/tr-tr/miles-and-smiles/program-ortaklari/adresinden ulaşabilirsiniz.  vb.  

•   Grup şirketlerimiz, ör. THY tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir. Grup şirketlerimize ilişkin daha detaylı bilgiye Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ya da https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca vermiş olduğunuz izin doğrultusunda hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, mal ve hizmetlerimizin tanıtımını yapmak ve kampanyalarımızdan haberdar olmanızı sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. İlgili mevzuat uyarınca, ticari elektronik ileti izinlerinizin İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydedilmesi gerekmekte olup bu kapsamda iletişim adresi (telefon numarası veya e-posta adresi), izin tarihi, iletişim kanalı, alıcı tipi ve izin kaynağı verileri İYS ile paylaşılacaktır. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak ve izinlerinizi yönetmek için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 
 • GDPR’a tabi bir yolcu iseniz sahip olduğunuz haklara ilişkin detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

İletişim Bilgilerimiz 

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 

Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul

00 90 212 463 63 63

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/musteri-iliskileri/